En non-profit forening

Vedtægt for FDDB – Klik her

Værdigrundlag for FDDB.

HVOR GÅR VI HEN! Vores vision.

FDDB

  • – skaber livskompetencer hos børn i et udviklende pædagogisk miljø.
  • – møder udfordringer med kreativitet.
  • – målretter tilbud til det enkelte barns personlighed.
  • – har aktive forældre og anvender deres ressourcer.

I formålsbestemmelsen for FDDB fremgår det, at vi vil arbejde for, at det nødvendige antal institutionspladser er til rådighed. Samtidig vil FDDB arbejde for, at institutionernes kvalitetsmæssige standard til enhver tid er i overensstemmelse med forældrenes ønsker, kombineret med professionel viden om børns udvikling. Indfrielse af disse mål kommer ikke af sig selv, men kræver vilje og ihærdighed.

HVEM ER VI! Vores mission.

Vi er

  • – en pædagogisk virksomhed med tanke for helheden og blik for detaljen.
  • – et forpligtende og udviklende fællesskab af børneinstitutioner.
  • – en selvejende institution, som er garant for direkte forældreindflydelse.

FDDB er en non-profit paraplyorganisation for daginstitutioner i Aabenraa Kommune, men vil i takt med udviklingen være indstillet på at udvide sit virke til et bredere indsatsområde og til et større geografisk område, men med daginstitutioner for børn og unge som det fortsatte kerneområde.

HVAD ER VIGTIGT FOR OS! Vores værdier.

Fællesskab

FDDB vil skabe et gensidigt forpligtende fællesskab, hvor forældrenes forventninger, personalets ansvar og faglighed går op i en højere enhed.

I FDDB skal vi alle mærke, at vi er en del af et aktivt foreningsfællesskab.

Med børnene som omdrejningspunkt vil vi skabe samhørighed gennem anerkendelse og respekt af hinandens værdier og meninger, og hermed skabe alsidig pædagogisk udvikling.

Det betyder, at vi målrettet vil udvikle fællesskabet, ved at samarbejde og støtte hinanden. Personalet skal føle sig anerkendt og værdsat. Sammen med institutionsbestyrelserne vil vi videreudvikle de værdier og kompetencer, som vi vælger at prioritere.

Vi har en samhørighed, som udmøntes via generalforsamlingen, hovedbestyrelses- og forretningsudvalgsarbejdet, via de fælles ledermøder, via fælles personalepolitik, via fælles sikkerhedsorganisation samt via fælles administrationskontor og pedelfunktion.

Faglighed

FDDB vil gennem målrettet rekruttering, fastholdelse og videreudvikling af medarbejderne sikre et højt fagligt niveau i institutionerne.

I FDDB vil vi værne om og udvikle personalets faglighed. For at kunne imødekomme forældres ønsker om kvalitets- og udviklingspræget dagtilbud, vil vi være en fælles platform for intern vidensdeling, bl.a. ved anvendelse af moderne teknologi. Institutionerne under FDDB skal være attraktive arbejdspladser, hvor personalet trives og derfor udvikles. I nært samspil med institutionsbestyrelserne vil vi skabe et dynamisk og udviklende virksomhedsgrundlag. Derigennem vil vi generere fremdrift og trivsel i hverdagen – og ruste personalet til at imødekomme samfunds- og miljømæssige samt kulturelle påvirkninger.

Tryghed

FDDB vil gennem tillid til den enkelte og respekt for fællesskabet skabe tryghed og trivsel for både børn, forældre og ansatte.

Sammen er forældrene og medarbejderne ansvarlige for at skabe trygge rammer med nærvær og omsorg som grundlag for al videre udvikling og trivsel.

I FDDB vil vi værne om den enkelte, og inden for de givne rammer tilbyde gode arbejdsbetingelser for personalet. Dette skal bl.a. udmøntes via en personalepolitik, der skaber muligheder, arbejdsglæde og dermed udvikling og kvalitet.

Synlighed

FDDB vil målrettet arbejde på at udbrede kendskabet til Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa, dels internt i organisationen, men også eksternt. Formålet er at fremstå som et anerkendt organ, der borger for kvalitet og direkte forældreinddragelse.

FDDB ser som sin opgave, på en respektfuld måde gennem dialog, samt ved anvendelse af IT, at medvirke til at synliggøre foreningens og de enkelte institutioners værdier og udviklingsmål.

Troværdighed

FDDB vil for såvel børn, forældre, ansatte som for samarbejdsparter fremstå som en troværdig, og kvalitetsbevidst partner.

FDDB vil i enhver henseende være en redelig og troværdig aftalepart i forhold til offentlige myndigheder og andre. Vi vil således altid sætte kvalitet og forældreinddragelse over kvantitet og produktivitet.

Medindflydelse

FDDB trækker på den ansattes kompetencer og idérigdom i udviklingen af de pædagogiske og praktiske tilbud til børn og unge.

Gennem tæt samarbejde med forældrene vil FDDB skabe rum for reel og formaliseret medindflydelse på drift og indhold i institutionerne.

Indflydelse og ansvar skaber arbejdsglæde. Kun gennem arbejdsglæde kan der skabes konstruktiv udvikling. Derfor vil FDDB fremstå som katalysator for indflydelse, dialog og et højt informationsniveau – både i forhold til forældre og ansatte.

Respekt

FDDB vil fremstå som en organisation, der værdsætter og respekterer forskelligheder.

FDDB vil være garant for, at de enkelte institutioners individuelle særpræg respekteres. De ansatte i institutionerne samarbejder med respekt for hinandens forskelligheder. Det pædagogiske arbejde i institutionerne er baseret på danske kulturværdier, med respekt og åbenhed for andre kulturer.

Værdigrundlaget er godkendt på hovedbestyrelsesmødet den 17/11 2004

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email